Jelenlegi hely

Óvodai beíratás a 2019/2020-as nevelési évre

A 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beíratás 2019. április 25-én és 26-án 7-17 óra között lesz.

ÓVODAI BEIRATÁS
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban
 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás 2019. április 25-én és 26-án lesz, naponta 7-17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. (lakcímkártyára) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu) Az óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-jén kezdődik, és 2020. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2019. április 25-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.)

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 3-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.
A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

A felújítás alatt lévő Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodájába a beíratás a Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/2. szám alatti épületben lesz. Az óvoda a 2019/2020-as nevelési évet már várhatóan a Pécs, Németh László u. 6/A. szám alatti, felújított épületben kezdi.

A szintén felújítás alatt levő Városközponti Óvodába a beíratás a Nagy Lajos király útja 4. szám alatti épületben lesz. Az óvoda a 2019/2020 nevelési évet már várhatóan a Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. szám alatti felújított épületben kezdi.

Értesítjük a szülőket arról, hogy az Önkormányzat 2019-ben felújítja a Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodáját. A felújítás ideje alatt az óvoda a Bencze József utca 2. szám alatti épületben működik, ahol a 2019/2020 nevelési évre történő beiratkozásra is sor kerül.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dr. Füzér Judit főosztályvezető-helyettes foglalkozik az óvodai beíratással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel. Tel:

72/ 533 935

.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály


 

BEIRATÁS A NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ PÉCSI ÓVODÁKBA:

- Smart Kid Center: ápr. 25-26. 7:00-tól

- Ciszterci Nevelési Központ Szent Margit Óvodája: áprili 24-én 7:00-17:00, 25-én 8:00-12:00

- Kék Elefánt Evandélikus Óvoda: április 24.-25. 8:00-17:00

Kiddi-Care Angol-Magyar Miniovi: ápr. 24-25.

Kishajó Baptista Óvoda: ápr. 23. 8:00-16:00

Mesepalota Kolping Óvoda: április 29-30. 7:30-14:30

Miroslav Krleza Horvát óvoda: április 24-25. 7.00-17.00

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda: ápr. 20-21. 8:00-17:00

PTE óvoda: április 23-24-25. 7-15 óra

Református Kollégium Óvodája: április 25. (óvodai felvételre való előzetes jelentkezés április 8-án hétfőn, és 9-én kedden)

forrás: pixabay 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!